LoginGlemt kodeord?
Glemt brugernavn?
Opret konto

Vedtægter for Dansk Fertilitetsselskab

 

§ 1.

Navn:

Foreningens navn er "Dansk Fertilitetsselskab"

 

§ 2

Formål:

* at samle alle faggrupper, der er involveret i infertilitetsbehandling i én national forening.

* at fremme den frie udveksling af information mellem faggrupperne og mellem klinikkerne og at formidle

samarbejde mellem disse med henblik på at stimulere forskning, udvikling og kvalitetssikring af

infertilitetsbehandlingen i Danmark.

* at varetage både offentlige og private ansatte medlemmers synspunkter, med det formål at sikre alle fertilitetspatienters interesser, uanset om de behandles på offentlige eller private klinikker

* at arbejde for at udbrede forståelsen for- og kendskabet til vores reproduktion – herunder indsatser omkring forebyggelse af reproduktive sygdomme og ufrivillig barnløshed.

* at øge kundskaberne blandt medlemmer og i samfundet som helhed om alle, dvs. kliniske, fysiologiske,

genetiske, etiske, psykiske og sociale, aspekter af infertilitet og infertilitetsbehandling for at fremme

forståelsen for og stimulere til en bedre behandling af de barnløse.

* at fungere som professionens talerør overfor befolkningen og myndighederne i faglige, politiske og etiske

spørgsmål som vedrører infertilitet og infertilitetsbehandling.

* at virke som kontaktorgan og dansk repræsentant i relation til beslægtede nordiske, europæiske og andre

internationale organisationer.

Disse formål søges fremmet ved:

1. at arrangere årlige nationale IVF møder og deltage i arrangementet af de nordiske IVF møder.

2. at arrangere kurser, symposier mhp. opdatering og videreudvikling af de forskellige faggruppers viden og

kunnen.

3. at arbejde for etablering af en national database med mulighed for samkøring og fri udveksling af data fra

de tilsluttede klinikker.

4. at stimulere og koordinere fælles (nationale) forskningsprojekter og fælles publikationer for at profilere

dansk IVF.

5. at nedsætte ad hoc ekspertudvalg (pressegruppe) mhp. rådgivning/orientering af myndigheder,

pressen og offentligheden i øvrigt om faglige, etiske og andre spørgsmål som vedrører vort fag.

6. at deltage i nationalt og internationalt samarbejde på organisationsniveau.

 

§ 3

Medlemskab:

Ordinært medlemskab af foreningen kan søges af enhver som i Danmark på klinisk og/eller forskningsniveau

beskæftiger sig med infertilitet og infertilitetsbehandling. Medlemsskaren vil således både have akademisk

og ikke akademisk baggrund. Anmodning om optagelse i foreningen sendes til bestyrelsen. Udmelding af

foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Som udmeldt betragtes den der ikke trods opfordring har betalt

kontingent.

 

§ 3a: Et medlem der over en længere årrække igennem sit virke og engagement har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats for Dansk Fertilitetsselskab kan udnævnes til Æresmedlem. Udnævnelse af Æresmedlem kan alene ske af en enig bestyrelse. Ethvert medlem kan skriftligt indstille et andet medlem til Æresmedlem. Indstillingen fremsendes til bestyrelsen til behandling. Et Æresmedlem er kontingentfrit, har ikke stemmeret, men kan deltage i alle møder på samme vilkår som andre medlemmer. Et Æresmedlem kan fratages sit medlemskab af en enig bestyrelse.

 

 

§ 4

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes på generalforsamlingen

normalt ved almindelig stemmeflerhed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med det årlige, nationale IVF møde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel og der udsendes dagsorden i forbindelse med

indkaldelsen. Dagsordenen skal mindst omfatte valg af dirigent, formandsberetning, beretning fra eventuelle

udvalg, forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, fastsættelse af kontingent, valg af formand,

bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant, samt eventuelt. Forslag der

ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før

generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt

indvarslet. Afstemningsproceduren bestemmes af dirigenten, dog gennemføres skriftlig afstemning, såfremt

1 af de tilstedeværende ønsker det. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens (ved generalforsamlinger

med formandsvalg: den afgående formands) stemme dobbelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 2 ugers varsel af bestyrelsen, enten på dennes

initiativ eller såfremt mindst 5 medlemmer har anmodet herom. Anmodningen skal indeholde motivet til den

ekstraordinære generalforsamling, der skal finde sted senest 3 uger efter anmodningens fremsættelse. Den

ekstraordinære generalforsamling træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

 

§ 5

Bestyrelsen:

Foreningens bestyrelse, som vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode, består af 6

medlemmer. Bestyrelsens sammensætning reflekterer de forskellige faggrupper, som udgør foreningens

medlemskreds og består af 1 formand, 1 læge, 1 biolog, 1 sygeplejerske, 1 bioanalytiker og 1 sekretær. Hver

faggruppe stiller med kandidater til bestyrelsen. Formanden vælges blandt kandidaterne i læge- eller

biologgruppen. Hvert medlem, som er til stede på generalforsamlingen, kan stemme til formandsvalget.

Derudover kan hvert medlem til stede på generalforsamlingen afgive en stemme på en kandidat i egen

faggruppe, således at alle udelukkende stemmer ved valg af egen faggruppes bestyrelsesmedlem. Samme

procedure anvendes ved valg af bestyrelsessuppleanter, således at hver faggruppe udelukkende stemmer

på egen faggruppe.

Ud over formand, bestyrelsesrepræsentanter og bestyrelsessuppleanter vælger generalforsamlingen 2

revisorer og én revisorsuppleant for en toårig periode, og umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Generalforsamlingen vælger først formanden og dernæst de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden

samt læge og sygeplejerske repræsentanterne er på valg på de ulige årstal og biolog, bioanalytiker samt

sekretær repræsentanterne på de lige årstal. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, kasserer og en sekretær.Formand og næstformand skal

være fra hver sin faggruppe. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst fire medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøde kan også afholdes, hvis fire

bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsesmøder refereres og beslutninger føres til protokol.

Bestyrelsen er pligtig til at gøre medlemmerne bekendt med bestyrelsesmødereferaterne, f.eks. i nyhedsbrev

eller anden publikation.

 Bestyrelsens opgaver:

1) Bestyrelsen har ansvaret for foreningens daglige drift og ansvaret for at foreningens formål fremmes.

2) Bestyrelsen er foreningens officielle talerør.

3) Bestyrelsen har hovedansvaret for, at der planlægges og arrangeres regelmæssige nationale IVF-møder.

Mødearrangementet kan tildeles en klinik eller gruppe af klinikker på skift. De årlige møder, som afholdes i

forbindelse med den ordinære generalforsamling, bør have et fagligt indhold som afspejler medlemsskarens

forskellige faglige udgangspunkt.

4) Bestyrelsen nedsætter eller ophæver udvalg eller arbejdsgrupper til forskellige opgaver og fastlægger

deres kommissorium. Generalforsamlingen kan ligeledes beslutte at nedsætte udvalg og i øvrigt tildele

bestyrelsen specifikke opgaver.

5) Bestyrelsen afgør, hvilke nationale eller internationale foreninger og organisationer foreningen skal være

tilsluttet.

 

§ 6

Økonomi:

Foreningens økonomi baseres primært på medlemmernes kontingent. Kontingentets størrelse vedtages

årligt på selskabets ordinære generalforsamling. Medlemskab af Selskabet opnås ved betaling af kontingent.

Betaling af kontingent kan ske efter den ordinære generalforsamling, hvor størrelsen af kontingentet er

fastsat, og frem til den 1. august. Ved betaling af kontingent efter den 1. august pålægges gebyr. Gebyrets

størrelse vedtages årligt på selskabets ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen

nogen personlig hæftelse. Kassereren udarbejder et budget og et regnskab, der senest 1 måned efter

regnskabsårets afslutning afgives til revision hos de af foreningen valgte revisorer, som senest 3 uger

senere tilbagesender regnskabet

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Som udmeldt betragtes den, der trods

opfordring ikke har betalt kontingent, og brugerprofilen slettes.

 

§ 7

Vedtægsændringer:

Vedtagelse af vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af de

ordinære medlemmer er repræsenteret, og kræver mindste to tredjedel af de afgivne stemmer. Forslag til

vedtægtsændringer skal skriftligt tilstilles medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Såfremt

mindre end en tredjedel af stemmeberettigede medlemmer er til stede, udsættes spørgsmålet til en følgende

ekstraordinær eller ordinær generalforsamling, subsidiært sendes til urafstemning. I begge tilfælde vedtages

vedtægtsændringer ved simpel majoritet af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens

stemme udslagsgivende.

 

§ 8

Nedlæggelse af foreningen:

Forslag om opløsning af foreningen eller sammenslutning med andre foreninger kan kun finde sted, såfremt

forslaget har været optaget på dagsordenen til en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvis

forslaget vedtages, udsendes det til urafstemning blandt samtlige medlemmer og gennemføres, hvis mindst

halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Det afgøres ved urafstemning, hvorledes selskabets

formue skal anvendes til de i formålsparagrafferne nævnte formål.

 

Stiftende generalforsamling, København den 16. August 1996

Vedtægtsændring § 6, Ordinær Generalforsamling, Svendborg, d. 10. marts 2001

Vedtægtsændring § 5 samt § 3, Ekstraordinær samt Ordinær Generalforsamling, Vejle, d. 26. marts 2006

Vedtægtsændring §3, § 5 og §6, Ordinær Generalforsamling, Hotel Legoland, d. 17. marts 2013

 

”Formand og næstformand skal være fra hver sin faggruppe”.